Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 440723
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni

PROJEKTY EUROPEJSKIE

                                               

Projekt nr UDA-POKL.09.01.02-10-122/11-00 pt. „Wychowanie to sprawa serca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

    Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Armii Krajowej 19 jako organ prowadzący Zespołu Szkół św. Jana Bosko informuje, że od 1 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku w w/w Zespole Szkół realizowany  był projekt: "Wychowanie to sprawa serca"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.  Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

        

      Projektem byli objęci uczniowie i uczennice klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.        

         Wartość projektu wynosiła 30.000,-zł. W ramach otrzymanych środków finansowych  zakupione zostały pomoce dydaktyczne w celu doposażenia bazy szkoły. Od miesiąca października 2012 roku do czerwca 2013 roku w ramach projektu zostały zrealizowane  następujące zajęcia:

-       zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

-       zajęcia  dla  dzieci ze specyficznymi trudnościami, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

-       zajęcia  kształtujące i podnoszące sprawność fizyczną dzieci, w tym dzieci z wadami kończyn dolnych,

-       zajęcia  dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie,

-       zajęcia z kształtowania szacunku dla odmienności i różnic.

 

Celem projektu w okresie realizacji było wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.